Algemene voorwaarden

DONNA garandeert de kwaliteit van elk geleverd sieraad en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met DONNA. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met DONNA. Zowel DONNA als de koper erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Artikel 1 – Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd
1.4 Aanbiedingen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn exclusief verzendkosten.
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de sieraden in Nederland brengt DONNA verzendkosten in rekening.
3.2 DONNA behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
4.2 DONNA stuurt u een bevestiging per email dat uw betaling ontvangen is.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden.
5.2 Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt DONNA uw bestelling in een envelop of pakket.
5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.
5.4 Alle sieraden zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een sieraad tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een afkoelingsperiode van veertien werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren; met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde sieraden alsmede oorbellen die om hygiënische redenen niet zullen worden geaccepteerd.
6.2 U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen o.v.v. factuurnummer, en deze artikel(en) binnen 8 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. U kunt uw retournummer aanvragen via het volgende email adres: info@donnazj329.329.axc.nl
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal DONNA het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).
6.4 Ruilen is mogelijk, indien u ruilt voor een goedkoper sieraad zal het verschil in aankoopprijs van het sieraad aan u worden terugbetaald, indien u ruilt voor een duurder sieraad dient het verschil in aankoopprijs vooraf door u te worden voldaan op de wijze zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 7 – Garantie
7.1 DONNA doet haar uiterste best om kwaliteit in te kopen. Toch kan er bij strass sieraden onverhoopt een steentje losraken of kwijt raken. Hiervoor kan DONNA geen garantie geven.
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van DONNA.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad van DONNA naar keuze.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met info@donnazj329.329.axc.nl met daarin uw verzoek om reparatie, dan repareren we deze graag kosteloos voor u. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een reparatienummer en een retouradres.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De sieraden bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. U bent verplicht de geleverde sieraden direct na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Indien de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient u DONNA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48-uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijke motivatie te geven.
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van DONNA is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DONNA kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. DONNA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
8.3 DONNA is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.4 DONNA beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. DONNA is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke sieraad noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DONNA in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat DONNA gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij DONNA, Varsenerpoort 5, 7731DG Ommen. Hierop zal uiterlijk binnen 30 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.
11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 – Privacy beleid
12.1 Dit privacy beleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.
12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u. DONNA gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van DONNA mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van DONNA.

DONNA Lifestyle & Fashion Accessoires
Varsenerpoort 5
7731DG Ommen
Telefoonnummer: 0529 467779
E-mailadres: info@donna-ommen.nl